Förberedelse och bearbetning

Mentorsträffarna ger också möjlighet till förberedelse och bearbetning innan och efter en konkret situation. Hur du förberett dig kan t ex få en avgörande betydelse för utfallet av medarbetarsamtal och lönesamtal. Ofta är det inte samtalens konkreta innehåll som vållar störst huvudbry. Det kan istället vara frågor kring hur man ska få till ett samtal som verkligen utvecklar sig till en dialog där både chefen och medarbetaren är delaktig, eller hur man presenterar det aktuella lönepåslaget så att medarbetaren känner sig respekterad även om hans/hennes förhoppningar, vad gäller lönen, inte infrias.